BP ENERGOL GR-XP

Mô tả: Dầu báng răng công nghiệp chất lượng cao
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 36 Tháng
Xuất xứ: Castrolbp
Ngày đăng: 22-02-2014

Chi tiết sản phẩm

 Dầu bánh răng Castrol

Castrol Alphasyn GS 

Dầu bánh răng Castrol Alphasyn GS220, 320, 460

Dầu bánh răng công nghiệp gốc tổng hợp


Castrol Alphasyn PG là dầu bánh răng tổng hợp gốc polyglycol phù hợp cho các hệ thống bánh răng công nghiệp, bao gồm cả bánh vít trục vít, vận hành trong những điều kiện khắc nghiệt và phạm vi nhiệt độ làm việc rộng.ALPHASYN GS 320
Castrol Alphasyn GS có nhiều lợi điểm so với dầu gốc khoáng:
Tính ổn định ôxy hóa và ổn định nhiệt tuyệt hảo. Ít tạo cặn và duy trì tốt độ nhớt ban đầu và kéo dài tuổi thọ của dầu.

§  Hệ số ma sát thấp. Giảm nhiệt sinh ra do ma sát, hộp giảm tốc vận hành với nhiệt độ thấp hơn, đạt hiệu suấtt cao hơn.

§  Đặc tính chống mài mòn và chịu tải tốt. Giảm mài mòn cho các bộ truyền chịu tải trọng nặng và va đập.

§  Chỉ số độ nhớt cao. Loại dầu này hoàn toàn thích hợp cho những áp dụng làm việc ở nhiệt độ dao động trong một phạm vi rộng.

§  Đặc tính thoát khí nhanh. Duy trì tốt màng dầu bôi trơn, vận hành êm ái hơn và ít mòn hơn.


Các ngành công nghiệp tiêu biểu thường yêu cầu sử dụng 
Castrol Alphasyn PG:

§  Công nghiệp kính – bôi trơn bộ truyền bánh vít trục vít và hệ thống bánh răng gần lò nung.

§  Công nghiệp xi măng – bôi trơn bộ truyền bánh vít trục vít và hệ thống bánh răng gần lò nung.

§  Công nghiệp đường – bôi trơn các hộp giảm tốc trong hệ thống khuyếch tán.

§  Công nghiệp giấy – bôi trơn các hộp số truyền động dây chuyền sản xuất giấy.


Castrol Alphasyn PG được công nhận bởi: 
Bergemann GmbH, David Brown Radicon, Getriebebau Nord, Pekrun Gears, Thyssen Ruhrpumpen GmbH

§   

§  Phương pháp thử

§  Đơn vị

§  Trị số tiêu biểu

§  C

§  ASTM D445

§  cSt

§  320

§  C

 

§  min

§  10

§  Chỉ số độ nhớt

§  ASTM D2270

§  -

 

§  Điểm rót chảy

§  ASTM D97

§  C

§  -36

§  Điểm chớp cháy cốc kín

§  ASTM D93

§  C

§  210

 

§  mls

 

§  0

§  Thử nghiệm ăn mòn -Nước biển (Thép

   

§  Đạt

§  C)

   

§  Loại một

§  Thử nghiệm hàn dính 4 bi

 

§  kg

§  235

§  Tải trọng Timken OK

 

§  lbs

§  80

§  Thử tải FZG (A/8.3/90)

   

§  12

 

 

 

Treân ñaây chæ laø caùc soá lieäu tieâu bieåu, chöù khoâng phaûi laø caùc thoâng soá kyõ thuaät coá ñònh.


Thông tin sản phẩm:
 


CasTrol Alphasyn EP là dầu bánh răng công nghiệp tổng hợp chất lượng cao được pha chế với dầu gốc tổng hợp Polyalphaolefin (PAO) và công nghệ phụ gia cực áp sun-phua phốt-pho có tính bền nhiệt và khả năng chịu tải cao.

 

Công dụng:

- Alphasyn EP được thiết kế để dùng cho tất cả các hệ thống bánh răng kín kể cả các bánh răng chịu tải nặng hoặc tải trọng va chạm và các ổ đỡ khi có yêu cầu tính năng chịu cực áp. Loại dầu này thích hợp để dùng cho các hộp số yêu cầu tính năng chống mòn rỗ và cho những ứng dụng trong điều kiện khắc nghiệt như ngành khai thác mỏ, khai thác đá, hàng hải và làm giấy.

- Dầu tổng hợp PAO có chỉ số độ nhớt cao và điểm rót chảy thấp giúp cho Alphasyn EP thích hợp với dải nhiệt độ làm việc rộng. Alphasyn EP hoàn toàn tương thích với các vật liệu làm kín gốc nitrile, silicon và fluropolime.

 

 

Tiêu chuẩn kỹ thuật: 

Alphasyn EP được xếp loại DIN, CLP và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các tiêu chuẩn
- DIN 51517 Pat 3
- AGMA 9005 – D9

- US Steel 224

- David Brown Type E

- Hasen Transmissions

-  Flender

-Lohman & Stofferfoht

 

Ưu điểm:


- Tính năng cực áp giúp bảo vệ tối đa cho bánh răng chống mài mòn và tải trọng va chạm, chống mòn rỗ.

-  Tính bền nhiệt và bền ô-xy hóa giúp vận hành tin cậy và tuổi thọ sử dụng dài hơn so với dầu gốc khoáng.

-  Chống ăn mòn tốt cho các bánh răng

-Chỉ số độ nhớt cao giúp dầu làm việc tốt trong dãi nhiệt độ rộng.

- Tính tách khí và chống bọt tốt đạt yêu cầu của thử nghiệm Flender giúp ngăn ngừa bọt và hư hỏng bánh răng.

- Tách nước và khử nhũ tốt giúp giảm thời gian dừng máy nhờ tuổi thọ sử dụng dài của dầu và độ tin cậy của thiết bị

-  Dầu gốc PAO tương thích tốt với phốt, sơn và các loại dầu gốc khoáng.

 

Đặc tính kỹ thuật:

 

Alphasyn EP

Phương pháp thử

Đơn vị

220

320

460

C

ASTM D445

cSt

220

320

460

C

ASTM D445

cSt

23,5

32,9

460

C

 

min

10

12

16

Chỉ số độ nhớt

ASTM D2270

-

140

140

140

Điểm rót chảy

ASTM D97

C

-42

-36

-36

Điểm chớp cháy cốc kín

ASTM D93

C

246

248

248

 

mls

 

Không

Không

Không

Thử nghiệm ăn mòn -Nước biển (Thép

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

C)

 

 

1b

1b

1b

Thử nghiệm hàn dính 4 bi

 

kg

260

260

260

Thử tải FZG (A/8.3/90)

 

 

12

12

12

 

Dung tích: thùng 20 lít

 

 

 

 

 

CASTROL ALPHA SP 1000 Extra

Giới Thiệu

 

 

 

 

Daàu baùnh raêng Castrol Alpha SP laø nhoùm caùc loaïi daàu chòu aùp löïc cöïc cao khoâng coù chì

ñöôïc pha cheá ñeå boâi trôn baùnh raêng trong coâng nghieäp. Nhoùm daàu Castrol Alpha SP ñöôïc

pha cheá töø daàu goác khoaùng cao caáp chöùa hôïp chaát löu huyønh phoát-pho nhaèm taïo neân ñaëc

tính chòu aùp löïc cao vaø choáng maøi moøn, cung caáp ñaëc tính oån ñònh nhieät vaø tính khaùng oâxy

hoùa toát hôn haún so vôùi caùc loaïi daàu goác naphthene coù chì thoâng thöôøng. Chuùng coøn coù

khaû naêng dung naïp nöôùc toát hôn, coù ñaëc tính khöû nhuõ töông toát vaø khuynh höôùng taïo boït

thaáp; ngoaøi ra, coøn cung caáp tính naêng baûo veä caùc beà maët kim loaïi choáng laïi hieän töôïng gæ

vaø aên moøn. Nhoùm daàu baùnh raêng Castrol Alpha SP ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu nghieâm ngaët

nhaát ñaët ra cho vieäc boâi trôn baùnh raêng hieän ñaïi laøm vieäc trong thôøi gian daøi, cuõng nhö ñaùp

öùng ñöôïc nhu caàu söû duïng loaïi daàu khoâng chì ñeå traùnh gaây oâ nhieãm moâi sinh.

Nhoùm daàu baùnh raêng Castrol Alpha SP ñöôïc hoaøn toaøn chaáp thuaän bôûi Coâng ty David

Brown Gear Industries Ltd.

 

ĐẶC TÍNH TIÊU BIỂU

 

Độ nhớt : ISO VG 1000 Extra

 

Đặc tính

Phương pháp thử

Đơn vị

Giá trị tiêu biểu

Cấp độ nhớt

ISO 3448

 

1500

David Brown Designation

 

 

-

Tỷ trọng ở 15 oC

ISO 3675 / ASTM D1298

g/cm3

-

Độ nhớt động học ở 40 oC

ISO 3104 / ASTM D445

mm2/s

1500

Độ nhớt động học ở 100 oC

ISO 3104 / ASTM D445

mm2/s

41

Chỉ số dộ nhớt

ISO 2909 / ASTM D2270

 

80

Nhiệt độ chớp cháy cốc kín

ISO 2592 / ASTM D92

oC

196

Nhiệt độ đông đặc

ISO 3016 / ASTM D97

oC

-3

khả năng tách nước

 

phút

-

Cấp tải trọng FZG (A/8.3/90)

DIN 513

 

12+

Tải trọng Timken OK

ASTM D2782

lb

60

 

 

Treân ñaây chæ laø caùc soá lieäu tieâu bieåu, chöù khoâng phaûi laø caùc thoâng soá kyõ thuaät coá ñònh.

 

 

 

 

Dầu bánh răng BP Energol GR-XP


Chi tiết sản phẩm:

BP Energol GR-XP


Dầu bánh răng công nghiệp

BP Energol GR-XP là dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao, chịu cực áp, có tính bền nhiệt rất tốt và khả năng chịu tải cao. Được sử dụng để bôi trơn các bánh răng công nghiệp loại bánh răng thẳng, bánh răng xoắn và trục vít.

 

BP Energol GR-XP đạt yêu cầu của qui cách DIN 51517 P.3, AGMA 250.04 và US Steel 224.

 

Độ nhớt: ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680.

 

Lợi ích của sản phẩm:

 

• Khả năng chịu cực áp tốt, chịu tải trọng va đập.

 

 

• Khả năng tách nước và chống tạo nhũ tương tốt.

 

• Khả năng bảo vệ chống mài mòn và ăn mòn tốt, kéo dài tuổi thọ thiết bị.

 

Các cấp độ nhớt và tiêu chuẩn:

 

Energol GR-XP

Phương pháp thử

Đơn vị

150

220

320

460

680

Khối lượng riêng ở 150C

ASTM 1298

Kg/l

0,904

0,907

0,912

0,919

0,926

Điểm chớp cháy cốc hở

ASTM D92

0C

238

241

243

243

246

Độ nhớt động học ở 400C

ASTM D445

cSt

140

210

305

425

630

Độ nhớt động học ở 1000C

ASTM D445

cSt

14,0

18,0

22,7

27,2

34,2

Chỉ số độ nhớt

ASTM D2270

-

96

94

92

88

85

Tải trọng hàn dính 4 bi

-

Kg

230

240

240

250

260

Tải trọng Timken OK

-

lb

60/70

60/70

60/70

60/70

60/70

Thử tải FZG (A/8.3/900C)

IP 334

Cấp tải

>12

>12

>12

>12

>12

Thử nghiệm chống rỉ

ASTM D665B

-

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

ĐạtMọi chi tiết xin liên hệ:

      Vu Xuan Loc 

 

    Sale Representative

 PETROVIETHA TRADING CORPORATION

Add: Atp.808, 57 Vu Trong Phung Building, Thanh Xuan Dist, Ha Noi, Viet Nam.

Tel: (+84-4) 8587 6085         Fax: (+84-4) 32000 8896

Mobile : 090.627.1138 Email locvx@pvtc.com.vn